Reflexzonetherapie
en pedicure

Reflexzonetherapie;
een veilige en natuurlijke behandelwijze

> covid-19 richtlijnen
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Een mondkapje is verplicht
 • Was uw handen voor en na uw bezoek aan de praktijk
 • Blijf thuis bij hoesten, verkoudheid of koorts
 • Bent u de afgelopen week in het buitenland geweest, graag de afspraak afbellen
 • De praktijk is uitgerust met spatschermen bij de stoel en de balie
 • Alleen pinnen mogelijk

Reflexzonetherapie, oftewel reflexologie, is een aanvullende therapie, die gericht is op de totale mens en werkt op lichaam en geest. De reflexzones worden met duim en vingers bewerkt, wat zorgt voor een betere doorbloeding van het corresponderende lichaamsdeel. Er treedt ontspanning op en er ontstaat een betere energiedoorstroming. Het zelfherstellend vermogen van de cliënt wordt op deze manier aangesproken en gestimuleerd.

Voor wie?
Omdat reflexzonetherapie een veilige en natuurlijke behandelwijze is, die uitgaat van een goede energiedoorstroming, is deze geschikt voor iedereen. Van jong tot oud. Reflexzonetherapie kan ingezet worden bij specifieke klachten, preventief, maar ook om te ontspannen en de gezondheid te versterken.

Reflexzonetherapie is een veilige methode en kan vrijwel altijd worden ingezet. Het is een goede aanvulling op  andere behandelingen in het reguliere medische circuit. Hieronder enkele klachten die met reflexzonetherapie behandeld kunnen worden:

 • Acne / eczeem / wonden die niet dicht gaan
 • Burn-out
 • Duizeligheid / oorpijn / tinnitus
 • Hormonale klachten
 • Migraine / aangezichtspijn
 • Schouderklachten / rugklachten
 • Slaapproblemen
 • Blaasontstekingen / darmproblemen
 • Longklachten
 • Ondersteuning voor mensen met kanker
 • Ondersteuning voor mensen met dementie
 • Ondersteuning tijdens de zwangerschap
 • Na Corona: weerstand, doorbloeding, longen. 

Bovengenoemde is een opsomming van klachten die er kunnen zijn. Mocht uw klacht er niet bij staan, vraag dan na of reflexzonetherapie iets voor u kan betekenen.
De zorgverzekeraar vergoedt de behandeling van de reflexzonemassage, dit valt onder Natuurgeneeswijze (check uw polisvoorwaarden). 

Privacyverklaring

Laatst herzien op 29 maart 2022

Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Vitatien gevestigd aan Jan van Brabantweg 69 te Sassenheim is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens                                                                                                               Vitatien      Jan van Brabantweg 69 (Sassembourg)      2171 HC Sassenheim       Telefoonnummer; 06 20359779      tineke@vitatien.nl          vitatien.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken Vitatien verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens, die u actief verstrekt door bijvoorbeeld gebruik te maken van het contactformulier, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • IP-Adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken         

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vitatien verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Grondslag: Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Grondslag: Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief of via e-mail onder de aandacht brengen van ons aanbod. Grondslag: Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Het afhandelen van uw betaling. Grondslag: Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. En grondslag: Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 • Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken om daarmee de website te verbeteren. Grondslag: Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming Vitatien neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Vitatien bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In het geval persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn, zal Vitatien de persoonsgegevens verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden Vitatien deelt uw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht is een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit houdt in dat zij niet op enige andere wijze gebruik zullen maken van uw persoonsgegevens. Vitatien  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Vitatien gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Google Analytics Op onze website worden tevens analytische cookies geplaatst en uitgelezen door Google Analytics. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe onze bezoekers de website gebruiken en op welke wijze onze bezoekers via de Google-zoekmachine op onze website terecht komen.

Vitatien heeft met Google verschillende afspraken gemaakt om uw persoonsgegevens te beschermen, zo hebben wij:

 • Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld.
 • Een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.
 • Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
 • Ervoor gezorgd dat de laatste cijfers van uw IP-adres worden geanonimiseerd. Ervoor gezorgd dat gegevens van Google Analytics cookies beveiligd (versleuteld) verstuurd worden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over deze cookies en vragen we u toestemming voor het plaatsen ervan.

U kunt zich ook afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vitatien en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar email: tineke@vitatien.nl

 Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende gegevens zwart:

 1. Pasfoto,
 2. MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort)
 3. Paspoortnummer
 4. Burgerservicenummer (BSN).

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat indien er onverhoopt een klacht mocht zijn, u daarvoor terecht kunt bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Vitatien neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht er onverhoopt ergens een datalek plaatsvinden die ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer, dan melden wij dit binnen 48 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokken personen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op email: tineke@vitatien.nl

 Wijzigingen in deze privacyverklaring Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat bovenaan op deze pagina vermeld.

Wet WKKGZ en SCAG

Heeft u klachten of andere verwachtingen na aanleiding van de reflexzonemassage?  Helaas kan het zijn dat binnen onze samenwerking andere verwachtingen zijn ontstaan, een misverstand of misschien heeft u het gevoel onjuist behandeld te zijn. Het is belangrijk om uw onvrede of klacht bespreekbaar te maken.Er is een vervolg procedure uitsluitend voor Reflexzoneconsulten.Als we er samen niet uitkomen, wat kunt u dan doen? Op grond van de wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg WKKGZ ben ik verplicht een klachten regeling te treffen voor u als mijn Cliënt. U kunt zich wenden tot de beroepsvereniging Nederlandse Reflexzone Therapeuten VNRT waar u uw klacht kenbaar kunt maken. De VNRT heeft een klachtenreglement waarin algemene regels voor de omgang met onvrede of klachten beschreven staan.                                   Een klachtenfunctionaris kan u helpen bij het formuleren van de onvrede of klacht en onderzoeken welke oplossingen er zijn. Deze procedure is gratis en geldt alleen voor therapeutische Reflexzone consulten.

SCAG:  Mocht deze bemiddeling naar uw mening onvoldoende zijn, wat kunt u dan doen? Dan kunt u zich via de VNRT wenden tot de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Dit is een onafhankelijke geschillencommissie in de complementaire zorg. Uw klacht word hier verder behandeld. Na gemiddeld 6 weken zal er een uitspraak zijn. Een uitspraak van deze geschillencommissie over uw klacht is bindend voor mij als therapeut en u als cliënt. Aan deze klachtenprocedure zijn mogelijk kosten verbonden.

Voor meer informatie verwijs ik u graag door naar de www.vnrt.nl

 

Sassenheim
Gezondheidscentrum SassemBourg
Jan van Brabantweg 69
1e etage (lift aanwezig)
2171 HC Sassenheim
Tel: 06 2035 9779
tineke@vitatien.nl 

BTW ID: NL002063273B05

K.v.K 28087025

Parkeren mag op het plein voor de deur, als er verder geen plek is of als u niet zover kunt lopen. U heeft geen parkeerkaart nodig. 

Openingstijden:
Maandag:   8:30 - 17.00 uur
Dinsdag:      8:30 - 17.00 uur
Woensdag:  8.30 - 16.15 uur
Donderdag: 8:30 - 17.00 uur
Vrijdag:         8:30 - 16.00 uur

© 2020 Vitatien - alle rechten voorbehouden